7

Yang Yoseob (B2ST) đã khóc rất nhiều trong buổi ghi hình “Hello”…Vì sao?