0

Yoon Jong Shin, Yoo Hee Yeol, Lee Juck, và Yoo Se Yoon được chọn làm MC cho “Music Show”