0

Yura (Girl’s Day) phân trần về clip cho rằng cô đang liếc xéo Suzy (miss A)