0

VIXX ghen tị với BTOB vì được ở chung công ty với B2ST