0

Jang Woo Hyuk đang tìm kiếm ngôi sao và sẽ tạo ra thế hệ thứ 2 của H.O.T